RODO
Bełchatów, 24.05.2018 r.
 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
(Podstawa prawna: RODO art. 13 ust. 1-2)
 
Marcin Tokarczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Plotcomplex.com Marcin Tokarczyk”, dalej występujący pod określeniem „Plotcomplex.com”, informuje, że jest albo może znaleźć się w posiadaniu Pana/Pani danych osobowych i dokonuje albo będzie dokonywać ich przetwarzania jako administrator w rozumieniu i na podstawie RODO, tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektury 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
 
Dane Administratora Danych:
Adres administratora:
Plotcomplex.com Marcin Tokarczyk, 97-400 Bełchatów, Augustynów 22C;
e-mail: rodo@plotcomplex.com.
Adres korespondencyjny :
Plotcomplex.com Marcin Tokarczyk, 97-400 Bełchatów, Augustynów 22C.
 
Jeżeli jest Pan/Pani:
 • dostawcą towarów lub usług na rzecz Plotcomplex.com, podmiotem oferującym Plotcomplex.com dostawę towarów lub usług, bądź pracownikiem takiego dostawcy – przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie i w celu wykonania umowy łączącej Pana/Panią albo Pana/Pani pracodawcę z Plotcomplex.com bądź w celu zawarcia takiej umowy oraz w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie przepisów ustaw podatkowych [co wynika z art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO];
 • nabywcą towarów lub usług sprzedawanych przez Plotcomplex.com, podmiotem któremu Plotcomplex.com oferuje dostawę towarów lub usług, bądź pracownikiem jednego z tych podmiotów – przetwarzanie danych osobowych następuje w celu odpowiednio wykonania albo zawarcia umowy z Plotcomplex.com oraz w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie przepisów ustaw podatkowych [co wynika z art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO].
 
Poza tym Plotcomplex.com może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe, jeżeli:
 • będzie miał podstawę by przyjąć, że jest to niezbędne do ochrony Pana/Pani żywotnych interesów [do czego upoważnia art. 6 ust. 1 lit. d) RODO], których to na etapie tworzenia niniejszej informacji nie jest w stanie sprecyzować;
 • okaże się to niezbędne dla rozpatrzenia Pana/Pani uwag co do jej działalności lub oferty produktów czy usług, albo do rozpatrzenia reklamacji [do czego daje podstawę art. 6 ust. 1 lit. f) RODO];
 • wymagać tego będzie prawnie uzasadniony interes Plotcomplex.com [o czym także stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO]:
 1. gdy wystąpi konieczność wykazania jakiegoś faktu;
 2. gdy wystąpi konieczność ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniem;
 3. gdy postanowi zainteresować Pana/Panią produktami lub usługami w ramach marketingu bezpośredniego.
Plotcomplex.com informuje, że w wypadku gdy Pana /Pani dane osobowe nie zostały uzyskane bezpośrednio od Pana/Pani, zakres danych, które przetwarza, obejmuje nie więcej niż imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, numery identyfikacji podatkowej oraz adresy e-mail i numery telefonów.
Chcąc wjechać na teren przedsiębiorstwa Plotcomplex.com pojazdem mechanicznym, winien się Pan/Pani liczyć z tym, że Plotcomplex.com odnotuje i pozostanie w posiadaniu numeru rejestracyjnego pojazdu.
Jeżeli znajdzie się Pan/Pani na terenie przedsiębiorstwa Plotcomplex.com, obejmie Pana/Panią działanie monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek osoby.
Pana/Pani dane osobowe Plotcomplex.com może udostępniać organom administracji publicznej, organom ochrony prawnej i wymiaru sprawiedliwości, zakładom i instytucjom w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i majątkowych oraz ochrony zdrowia, a także podmiotom z których współpracy korzysta, jak np. prawnicy, doradcy podatkowi, biegli rewidenci czy informatycy.
Imię i nazwisko, stanowisko służbowe, a także służbowy adres e-mail i numer telefonu pracownika Plotcomplex.com udostępnione mogą być w treści dokumentów, które Plotcomplex.com generuje w związku z nabywaniem towarów, materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania jego przedsiębiorstwa, a także w treści dokumentów, które wystawia w związku z prowadzeniem sprzedaży towarów i usług oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wydaje odbiorcom, w tym pośrednikom, towarów i usług, w tym także w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz eksportu do krajów spoza Unii Europejskiej.
Pana/Pani dane osobowe jako:
 1. dostawcy towarów, materiałów lub usług na rzecz Plotcomplex.com bądź pracownika takiego dostawcy – przechowywane będą przez Plotcomplex.com przez okres do upływu 6 lat od zakończenia współpracy;
 2. dostawcy oferującego Plotcomplex.com dostawę towarów, materiałów lub usług bądź pracownika podmiotu oferującego Plotcomplex.com dostawę towarów lub usług – przechowywane będą przez Plotcomplex.com przez okres do upływu 1 roku od otrzymania oferty;
 • nabywcy towarów lub usług sprzedawanych przez Plotcomplex.com, podmiotu któremu Plotcomplex.com zaoferował dostawę towarów lub usług, bądź pracownika któregoś z tych podmiotów – przechowywane będą przez Plotcomplex.com przez okres do upływu 6 lat od zakończenia współpracy;
 • innej osoby, której dane osobowe pozostawać będą w posiadaniu Plotcomplex.com jako legitymującego się prawnie uzasadnionym interesem – przechowywane będą przez Plotcomplex.com przez okres do upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń;
 1. potencjalnego adresata działań Plotcomplex.com w ramach marketingu bezpośredniego jego wyrobów i usług – przechowywane będą przez Plotcomplex.com do momentu, aż Pan/Pani zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania Jego/Jej danych w tym celu albo cofnie zgodę, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywało się na podstawie zgody marketingowej, bądź Plotcomplex.com sam uzna brak przydatności tych danych do marketingu.
 
W związku z przetwarzaniem Jego/Jej danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:
 1. dostępu do tych danych otrzymania ich kopii;
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. żądana ich usunięcia;
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych np. wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania tylko skonkretyzowanych działań;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. żądania wydania w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoich danych dostarczonych na podstawie umowy lub Pana/Pani zgody oraz prawo żądania przesłania tych danych innemu podmiotowi;
 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. cofnięcia zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych.
 
W razie, gdy Plotcomplex.com Jego/Jej dane osobowe zechce uzyskać od Pana/Pani, podanie tych danych może być:
 • wymogiem ustawowym – w przypadku którego Plotcomplex.com wskaże przepis prawa, który taki wymóg przewiduje;
 • warunkiem zawarcia umowy;
 • wymogiem wynikającym z umowy;
 
Niepodanie danych osobowych w takim wypadku może pociągnąć za sobą skutek taki, że nie zostanie z Panem/Panią zawarta umowa, dojdzie do rozwiązania umowy, albo Plotcomplex.com będzie mógł odmówić swego świadczenia bądź dochodzić odszkodowania.
Danych osobowych Plotcomplex.com może zaczerpnąć ze strony internetowej Pana/Pani przedsiębiorstwa, Jego/Jej publicznego profilu czy z publicznego rejestru.

 

logo_yt.png
logo_yt.png
logo_yt.png
Jak sie z nami skontaktować?PlotComplex.com Marcin Tokarczyk
Augustynów 22C
97-400 Bełchatów
NIP 734-308-33-48


Zamówienia, Oferty, Informację techniczne 
email: info@plotcomplex.com

Serwis, Oprogramowanie, Uruchomienia
email: serwis@plotcomplex.com


Zamówienia, Oferty, Informację techniczne 
tel.: +48 609-722-591

Serwis, Oprogramowanie, Uruchomienia
tel.: +48 793-171-977

Zadaj pytanie:
Liczba odwiedzin strony: 327398 | Dzisiaj: 23 | Wczoraj: 146